Kwaliteit van onderzoek

De kwaliteit van medisch onderzoek van STZ ziekenhuizen is hoog. Goed klinisch onderzoek is voor Nederland van groot belang. Daarmee kan men in de zorg goede vindingen snel toepassen en is men continu bezig met vernieuwing. In 2012 heeft de STZ, samen met de umc's, de kwaliteit van het onderzoek van STZ-ziekenhuizen laten toetsen door het Centre for Science and Technology Studies (CWTS, Leiden) in een citatie-analyse. Lees hier meer over de CWTS rapportage "Bibliometric analysis of STZ-hospitals" over de kwaliteit van onderzoek bij STZ-ziekenhuizen. In 2015 heeft er wederom een onderzoek door het CWTS plaatsgevonden, ditmaal alleen bij de STZ ziekenhuizen. Lees hier het onderzoek over 2004-2013/2014.

 

Gedegen onderzoeksklimaat

In STZ ziekenhuizen is er een duidelijke trend waarneembaar dat het onderzoekklimaat groeiende is. Dit is een goede ontwikkeling, omdat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van competenties binnen de opleidingen en samenwerking in en tussen ziekenhuizen. Maar belangrijker nog, het doen van onderzoek draagt primair bij aan betere patiëntenzorg. In combinatie met grote aantallen patiënten maakt dit dat STZ ziekenhuizen een bijzondere positie hebben in het Nederlandse ziekenhuislandschap. Naast basiszorg bieden de STZ ziekenhuizen verschillende topklinische voorzieningen en fungeren op sommige onderdelen als topreferente centra, wat maakt dat deze ziekenhuizen gezien kunnen worden als high cure ziekenhuizen. Om deze hooggespecialiseerde zorg tot stand te brengen en door te ontwikkelen is het doen van wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Een adequate infrastructuur, daar waar mogelijk en noodzakelijk in samenwerking met universitaire medische centra, is cruciaal.

 

Gezamenlijk publiceren

Kwalitatief is het onderzoek in de STZ-ziekenhuizen van hoog niveau, ruim boven het wereldgemiddelde en de scores bevinden zich in dezelfde range als die van de umc’s. Zeker als gezamenlijk met een umc wordt gepubliceerd, loopt de zogenoemde impact-score voor de STZ nog verder op, dat is mede reden om de samenwerking verder te versterken. Kwantitatief is het onderzoek beperkt van omvang, aangezien STZ-ziekenhuizen hiervoor geen specifieke middelen ontvangen. Lees hier meer over in een gezamenlijke publicatie van de STZ en NFU.

 

Professionele onderzoekers

Het slagen van een goed onderzoeksprogramma staat of valt bij de betrokkenheid van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere researchmedewerkers. Zonder hun inzet is er nauwelijks sprake van een gedegen onderzoekcultuur. STZ ziekenhuizen ontvangen geen overheidsfinanciering voor het doen van onderzoek; de middelen komen uit de eigen organisatie, van bedrijven of uit fondsen en subsidies. De inzet van professionals is groot en de passie nog groter. In totaal tachtig hoogleraren zijn verbonden aan de STZ ziekenhuizen. Onderzoekers die hun clinical leadership willen verbeteren, nemen deel aan kwaliteitsprogramma IMAGINE. Alle hoofdonderzoekers binnen de STZ volgen Good Clinical Practice trainingen (GCP). Met deze kennis kunnen onderzoekers aan de slag hun onderzoek op een veilige en transparante manier op te zetten en uit te voeren. De GCP-trainingen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij onderzoeken, vallend onder Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen, kennis te laten nemen van de Nederlandse GCP wet- en regelgeving. Daarnaast is er aandacht voor belangrijke procedures en uitwerkingen in de praktijk. Aanvullend op de GCP-training wordt gekeken naar praktijkgerichte opleidingen voor onderzoekers, zoals de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK).