Visitaties

Een visitatie is een officiële inspectie. De STZ visitatie is het eens per 5 jaar in een ziekenhuis te verrichten onderzoek naar de gang van zaken in het collega STZ-ziekenhuis ten opzichte van vastgestelde criteria, normen en doelstellingen.

 

Bij een visitatie wordt een STZ-ziekenhuis gevisiteerd door een commissie bestaande uit minimaal vijf leden. Van de visitatie wordt een verslag gemaakt. De commissie brengt advies uit aan het STZ bestuur en de algemene ledenvergadering. Zodra de algemene ledenvergadering akkoord is met verlenging, wordt het lidmaatschap met vijf jaar verlengd. Het kan voorkomen dat een onderdeel als niet voldoende wordt beoordeeld. Dan krijgt een ziekenhuis een jaar de tijd die te verbeteren. Na dat jaar dient er gerapporteerd te worden. In sommige gevallen vindt hervisitatie plaats indien tijdens de visitatie een criterium niet op orde is en naar verwachting van de organisatie wel op afzienbare termijn in lijn van de norm gebracht wordt.

Toelatings- en visitatiecriteria STZ lidmaatschap

bestuurslid portefeuille Visitaties

Floor Haak-van der Lely
Floor Haak-van der Lely
bestuurslid visitaties & lid raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep

beleidsadviseur portefeuille Visitaties

Jan van Dam
Jan van Dam
beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties en oncologie