Toelating STZ

Toelating tot de STZ 

Een ziekenhuis kan alleen lid worden van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings­Ziekenhuizen (STZ) wanneer het voldoet aan alle op dat moment geldende visitatiecriteria. Na toelating mag het ziekenhuis zich een STZ-ziekenhuis noemen. Ieder ziekenhuis wordt regelmatig ge(her)visiteerd om te inspecteren of het nog voldoet aan de op dat moment geldende criteria.

De allereerste visitatiecriteria dateren van 2006. Sindsdien zijn de criteria voor her- en toelatingsvisitaties meermaals herzien en aangescherpt zodat de kwaliteit van STZ-ziekenhuizen niet alleen hoog blijft, maar ook steeds beter wordt. Naast specifieke STZ-thema’s topklinische zorg, opleiding en onderzoek komen in de criteria ook de missie en de strategische beleidsplannen, governance, kwaliteit en veiligheid en mogelijke continuïteitsvraagstukken aan de orde. 

Visitatiecommissie

Iedere vijf jaar wordt een STZ-ziekenhuis gevisiteerd door een commissie bestaande uit minimaal vijf leden. Van de visitatie wordt een verslag gemaakt. De commissie brengt advies uit aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Zodra de algemene ledenvergadering akkoord is met verlenging, wordt het lidmaatschap met vijf jaar verlengd. Het kan voorkomen dat een onderdeel als niet voldoende wordt beoordeeld. Dan krijgt een ziekenhuis een jaar de tijd die te verbeteren. Na dat jaar dient er gerapporteerd te worden. In sommige gevallen vindt hervisitatie plaats. De gang van zaken rond een visitatie is geregeld in het visitatiereglement.  

Bijzonderheden met betrekking tot Covid19

Vanwege de huidige pandemie zien onze visitaties er anders uit. We gaan door met visiteren, alleen op een iets andere wijze. Deze werkwijze: corona ‘proof’ visiteren vind u hier: Werkwijze STZ Corona ‘proof’ visiteren.

Contact

STZ
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl