Visitatie

Visitatie

Het predicaat STZ-ziekenhuis verdien je niet zomaar. Om te zorgen dat een ziekenhuis aan deze strenge criteria blijft voldoen, vindt er iedere 5 jaar een nieuwe visitatie plaats. In een visitatie ontvangt het ziekenhuis een commissie van minimaal 5 leden. 

In een visitatie laat het ziekenhuis zien waar zij stonden, waar ze nu staan en wat de stip aan de horizon is.  Het doel van de visitatie is om de ontwikkeling van de topklinische thema's te bespreken, te waarderen en te stimuleren. Als voorbereiding op de reguliere vijf-jaar-voortgangsvisitatie rapporteert het ziekenhuis per thema over de voortgang van alle topklinische thema's. 

De resultaten van de visitatiecommissie worden vastgelegd in een verslag en de commissie brengt advies uit aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van STZ. Zodra de algemene ledenvergadering akkoord is met verlenging, wordt het lidmaatschap met vijf jaar verlengd. Is er een specifiek onderdeel als onvoldoende aangemerkt, dan krijgt een ziekenhuis een jaar de tijd om dat te verbeteren en aansluitend te rapporteren. Soms leidt dit tot een hervisitatie.

De gang van zaken rond een visitatie is geregeld in het visitatiereglement.  

Meer informatie over de toelating vind je hier.

Meer informatie over de toelatings- en visitatiecriteria vind je hier.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl