Therapietrouw: doen wat de dokter zegt, het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Therapietrouw is de mate waarin een patiënt zijn behandeling uitvoert zoals voorgeschreven en afgesproken. Dit vraagt om een aanpassing van gewoonten en gedrag en dat is niet eenvoudig! Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de patiënten met een chronische ziekte behandeladviezen niet naleeft. Dat is zorgelijk, want het heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de patiënt en draagt bij aan de (alsmaar stijgende) zorgkosten. De World Health Organization stelt dan ook dat verbetering van therapietrouw van groter belang is voor de volksgezondheid dan welke bestaande of nieuw te ontwikkelen behandeling dan ook.

Binnen VieCuri wordt momenteel geen gestructureerde werkwijze gehanteerd bij gebrekkige therapietrouw. Daarom zijn de afdelingen Dialyse en Medische Psychologie een project gestart om meer grip te krijgen op therapietrouw, in eerste instantie bij nierdialysepatiënten. Het doel van het project is dat we in kaart brengen welke factoren het bij een specifieke patiënt lastig maken om gezondheidsadviezen op te volgen, zodat gerichter adviezen gegeven kunnen worden in hoe de therapietrouw te verbeteren en de grenzen van (herhaaldelijk) investeren hierin aan te geven.

Hulp van de STZ is gewenst om te inventariseren of er in andere centra al meer gestructureerde/geëxpliciteerde werkwijzen worden gehanteerd bij problemen met therapietrouw.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl