01-02-2023

10 STZ IBD-centra versnellen samen naar toekomstgerichte zorg

Op 25 januari jl. zijn o.l.v. Rachel West (Franciscus Gasthuis & Vlietland), Tessa Römkens (Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Peter Wahab (Rijnstate) de resultaten besproken van een inventarisatie naar IBD-zorg op afstand. Een intensieve rondetafelsessie met deelnemers van de centra leidde tot concrete afspraken en perspectieven voor verdere verbetering van de digitale zorg. 

Meer weten? Met vragen kunt u terecht bij Jan van Dam, programmamanager/beleidsadviseur STZ

j.vandam@stz.nl

Samen transformeren: expertisecentra IBD onderzoeken Zorg op Afstand

In de STZ-ziekenhuizen zijn tien IBD-(Inflammatory Bowel Disease) centra erkend als topklinische expertisecentra. Een van de doelstellingen van het STZ zorgregister is om aan doorontwikkeling van de zorgfuncties en kwaliteitsverbetering te werken.

Met de IBD-centra is verkend hoe gezamenlijk een stap te maken in de organisatorische optimalisatie. Het doel is om te komen tot een visie op innovaties die de zorgtransformatie naar een voor IBD patiënten hoogwaardige, patiëntgerichte, beschikbare en toepasbare zorg mogelijk maakt. Met elkaar is gekozen voor een actueel onderwerp: Het gekozen project richt zich specifiek op “IBD Zorg op afstand”.

Inventarisatie laat voordelen maar ook knelpunten zien

In het afgelopen jaar is d.m.v. een inventarisatie in kaart gebracht hoe in de IBD-centra zorg op afstand gerealiseerd wordt. Duidelijk is dat het draagvlak voor zorg op afstand groot is. Voor veel patiënten is het een uitkomst. Er hoeven minder fysieke consulten plaats te vinden. De keerzijde is echter dat de consulten die nog wel fysiek plaatsvinden veel complexer zijn. Daarnaast heeft ‘Zorg op afstand’ een grote werkverschuiving voor verpleegkundigen gecreëerd: de administratieve druk voor hen is veel groter geworden.

Wenkend perspectief

De aanwezigen concludeerden dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor een vruchtbaar vervolg. Onder begeleiding van STZ gaat er gewerkt worden aan een gezamenlijke aanpak waarbij ook het patiëntenperspectief nadrukkelijk zal worden meegenomen. In de aanpak zullen zaken als uitwisseling van kennis, verzamelen van data, mogelijkheden tot opschalen en opstellen van zorgpaden een vervolg krijgen. Peter Go, bestuurder van STZ, noemde in zijn slotwoord de kracht van het collectief: “Met deze 10 centra kunnen we een versnelling aanbrengen die goed is voor de patiënt én goed is voor de zorgverlener.”

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl