07-06-2024

ALV keurt gewijzigde statuten STZ goed

Tijdens de ALV van 7 juni zijn gewijzigde statuten goedgekeurd.

Tijdens de ALV van 7 juni zijn gewijzigde statuten goedgekeurd. In een eerdere ledenvergadering zijn de voorgestelde statutenwijzigingen al besproken en is aan de leden gevraagd om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Drie STZ ziekenhuizen hebben suggesties ingediend, die zijn verwerkt in de conceptakte. Met de goedkeuring door de ALV is de akte gepasseerd en zijn de nieuwe statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Naast de statuten zullen ook het huishoudelijk reglement en het bestuurs- en directiereglement worden aangepast. Deze worden besproken tijdens de ALV van oktober.

De kern: topzorg, talent, wetenschap en samenwerking

Een deel van de statuten is ongewijzigd: Leden moeten voldoen aan specifieke eisen op het gebied van topklinische voorzieningen, opleidingen en infrastructuur voor onderzoek. De  vereniging blijft topklinische zorg, opleiding, wetenschap en innovatie van haar leden bevorderen en behartigt de belangen van haar leden.

Hybride bestuur en benoemingen voor vier jaar

De vereniging wordt bestuurd door een hybride samengesteld bestuur dat bestaat uit ten minste vijf personen, inclusief medische en verpleegkundige professionals. Bestuursleden worden benoemd voor maximaal vier jaar en kunnen één keer herbenoemd worden. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering benoemd en hoeft niet werkzaam te zijn bij een lid.

ALV besluit met meerderheid van stemmen

De algemene ledenvergadering, die minimaal tweemaal per jaar bijeenkomt, heeft de hoogste beslissingsbevoegdheid en behandelt onder andere de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarplan en de begroting. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen.

De vereniging kan commissies instellen ter ondersteuning van haar doelstellingen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl