08-12-2022

ALV STZ omarmt ambitiedocument: Samen de transformatie versnellen

De Algemene Ledenvergadering van 2 december 2022 is unaniem akkoord gegaan met het STZ-ambitiedocument 2023-2027. Het ambitiedocument is een logisch vervolg op eerdere strategische verkenningen en een antwoord op de grote uitdagingen in de zorg. STZ-directeur Marjoleine van der Zwan: ‘Met elkaar gaan we werken aan de versnelling van de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande zorg.’ 

Marjoleine van der Zwan licht ambitiedocument toe.

Marjoleine van der Zwan licht het ambitiedocument toe. 

De weg naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg

De zorgvraag in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. De noodzaak om beter en meer samen te werken wordt steeds groter. Het in 2022 breed ondertekende Integraal ZorgAkkoord (IZA) geeft kaders voor de toekomst van de zorgverlening in Nederland. Belangrijke elementen van het IZA zijn passende zorg, samenwerking in de acute zorg en concentratie en spreiding.

Dat de STZ-ziekenhuizen een grote rol te spelen hebben op het toekomstbestendig maken van de zorg, bleek ook al eerder uit het rapport ‘Gezamenlijke meerwaarde van de topklinische ziekenhuizen’ opgesteld door Gupta.  Zij schrijft dat er drie belangrijke redenen zijn om het voortouw te nemen en waarde toe te voegen: STZ-ziekenhuizen hebben het bereik om echt impact te maken; ze hebben de expertise voor intelligente zorgtransformatie en leveren bovendien doelmatige topklinische zorg.

STZ-ziekenhuizen in beweging

Om daadwerkelijk versnelling toe te voegen aan de transformatie in de zorg, hebben STZ-bureau en STZ-bestuur tijdens een aantal strategische sessies geconcludeerd dat missie en visie aangescherpt moeten worden. De STZ-ziekenhuizen krijgen meer en meer een open en verbindend karakter. Paul Blokhuis, voorzitter bestuur STZ: “We kiezen ervoor om sámen de transformatie te versnellen. We zetten een dikke streep onder het werkwoord samenwerken. We kiezen voor vernieuwen met energie en inspiratie.”

De nieuwe missie luidt dan ook:

De topklinische ziekenhuizen versnellen samen de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg.

Verbinden | Versnellen | Vertrouwen

Transformatie en innovatie krijgen een centrale plek in de strategie. De vereniging en al ons werk zullen de komende jaren getoetst worden aan drie kernwaarden: Verbinden, versnellen en vertrouwen. Marjoleine van der Zwan legt uit: ‘We hebben een strategiehuis gebouwd. De missie en de kernwaarden vormen het dak; een stevige organisatie is het fundament. Het huis wordt gevormd door de drie onderscheidende bouwstenen binnen een raamwerk van transformatie en innovatie.’

De bouwstenen; ofwel de kracht van de meerwaarde

Onder de drie bouwstenen vallen de grote STZ-programma’s. Het Waarmaken van Topzorg is de kernactiviteit van alle  STZ-ziekenhuizen. Binnen deze bouwsteen ligt een grote focus op een versnellende aanpak binnen de regio, het slim schalen, het waarderend visiteren en het uitbreiden van de topklinische zorgfuncties.

Het aantrekken van talentvolle en gedreven (zorg)professionals, het behouden van toptalent en het continu opleiden zijn belangrijke ingrediënten van de tweede bouwsteen. de STZ-ziekenhuizen willen ook in de toekomst een Magneet voor Talent zijn.  

De derde bouwsteen, het bundelen van Wetenschapskracht, brengt een belangrijke impuls aan het toekomstbestendig en hoogwaardig maken en houden van ziekenhuiszorg. Door de grote patiëntenaantallen, de brede mix van patiënten en de sterke verbinding tussen kliniek en wetenschap, hebben de STZ-ziekenhuizen een ideale voedingsbodem voor toegepast wetenschappelijk onderzoek.  

Paul Blokhuis: ‘We zijn het als STZ aan onze stand verplicht om het initiatief te nemen bij de noodzakelijke transformatie.’

De ledenvergadering ondersteunt het nieuwe verhaal van de STZ en heeft de bijpassende begroting voor 2023 ook goedgekeurd.

Met de 27 samenwerkende topklinische ziekenhuizen werken we er iedere dag aan dat patiënten 24/7 overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. Voor hun acute én complexe zorgvragen. We creëren met dit hoge zorgniveau een optimale omgeving voor opleiding en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Door continu te werken aan inhoudelijke en organisatorische zorgvernieuwing bouwen we - met elkaar én in verbinding met partners in de regio -vandaag aan de ziekenhuiszorg van morgen. <

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl